Celem projektu jest porównanie polskiego i czeskiego podejścia do Chin i jednoczesna ocena, jakie podobieństwa i różnice występują w stosunku Chin do obu krajów oraz  ocena ryzyka, wyzwań oraz możliwości, które mogą płynąć z zacieśniania wymiany handlowej i gospodarczej z Państwem Środka. Projekt ma również na celu łączenie społeczności i stworzenie nieformalnych sieci współpracy pomiędzy czeskimi i polskimi przedstawicielami aktywnie działającymi w Chinach.

Więcej

Na początku kwietnia rozpoczął się ogólnoeuropejski projekt The Innovation in Politics Awards, którego Centrum Stosunków Międzynarodowych jest partnerem. Inicjatywa ma na celu odnalezienie i docenienie liderów wyróżniających się otwartym podejściem i wprowadzających do strefy publicznej nowatorskie rozwiązania. Wszyscy finaliści, jurorzy, partnerzy, dziennikarze, goście specjalni spotkają się na pierwszej uroczystej ceremonii wręczenia nagród w Wiedniu, 6 grudnia 2017. Więcej informacji o projekcie tutaj.

Więcej

Program mentoringowy organizowany przez CSM we współpracy z Międzynarodowym Instytutem Republikańskim skierowany jest do grupy młodzieżówek partyjnych z Białorusi, Mołdawii, Gruzji oraz Ukrainy. Podczas projektu młodzi ludzie spotykają się z osobami o ugruntowanej pozycji w świecie działalności publicznej i/lub polityki, które dzielą się z nimi wiedzą w najlepiej znanej im dziedzinie. Osobami, które wspierają program mentoringowy są: senator Grażyna Staniszewska, prof. Danuta Hubner, poseł Agnieszka Pomaska, poseł Michał Szczerba, poseł Adam Szłapka, Jacek Bendykowski oraz prezes CSM, dr Małgorzata Bonikowska.

Więcej

Debata Polska i Litwa – jak zakończyć zimną wojnę sojuszników", która odbyła się 14 listopada zainaugurowało projekt obu think tanków: "Debaty ponad podziałami". Jego celem jest poszukiwanie w środowisku centrum, lewicy i prawicy wspólnych elementów myślenia o pozycji naszego kraju w Europie i świecie, aby zdefiniować polską „rację stanu” i kluczowe elementy polityki zagranicznej, obowiązujące bez względu na wewnętrzne podziały polityczne. Kolejne spotkanie z cyklu odbędzie się 14 grudnia.

Więcej

Razem z naszymi partnerami z Czech: Prague Security Studies Institute (PSSI), Węgier: Centre for Euro-Atlantic Integration and Democracy (CEID) i Słowacji: Slovak Foreign Policy Association (SFPA) rozpoczęliśmy projekt mający na celu monitorowanie prokremlowskich działań w sferze gospodarczej, kulturalnej i informacyjnej w naszym regionie. Za nami pierwsze spotkanie w Pradze, poświęcone opracowaniu metodologii oraz harmonogramu działań. Projekt, realizowany od września 2016 do września 2017, jest współfinansowany przez National Endowment for Democracy.

Więcej

Katedra została uruchomiona w 2013 roku przy Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie. Jest prowadzona przez uczelnię wspólnie z Centrum Stosunków Międzynarodowych, ośrodkiem THINKTANK oraz Inicjatywą Sekretarza Generalnego UN Global Compact. Jej prace zainaugurował prof. Yunus podczas swej wizyty w Polsce. Celem działalności Katedry jest upowszechnianie idei przedsiębiorczości społecznej jako nowoczesnego rozwiązania społeczno-ekonomicznego, przyczyniającego się do zmniejszania bezrobocia na świecie oraz zwiększania możliwości rozwoju kapitału ludzkiego zarówno w krajach rozwijających się, jak i na Zachodzie.

Więcej

Po raz kolejny Centrum Stosunków Międzynarodowych, wraz z renomowanym ośrodkiem analitycznym Aspen Institute Prague, realizować będzie projekt w ramach corocznego konkursu Ministerstwa Spraw Zagranicznych Forum Polsko-Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa. Tegoroczne Forum poświęcone będzie możliwościom rozwoju Polski i Czech w XXI ze szczególnym naciskiem na rolę miast w tym procesie. Głównym zadaniem Forum jest wspieranie działalności inicjatyw wśród społeczeństw obywatelskich obydwu państw dla intensyfikacji wzajemnych stosunków.

Więcej

Razem z think tankami z Czech, Mołdawii, Słowacji, Ukrainy i Węgier rozpoczęliśmy realizację projektu poświęconego przeciwdziałaniu dezinformacji online w Europie Środkowo-Wschodniej. Będziemy monitorować media internetowe, starając się wyłonić wspólne mechanizmy oraz kluczowe tematy będące przedmiotem manipulacji. Postaramy się uchwycić podobieństwa i różnice w strategiach dezinformacyjnych, skrojonych pod kątem specyficznych realiów krajów uczestniczących w projekcie. Wnioski z badań, a także rekomendacje, jak odpowiadać na propagandę i dezinformację, znajdą się w raporcie, który przedstawimy decydentom z naszego regionu, Unii Europejskiej i NATO. Projekt jest współfinansowany z Funduszu Wyszehradzkiego.

Więcej

Centrum Stosunków Międzynarodowych, jako jeden z partnerów merytorycznych EFNI, przygotowało na Forum 2015 kilka paneli i opracowań tematycznych. Dr Małgorzata Bonikowska, Prezes CSM, wchodzi w skład Rady Programowej EFNI, która czuwa nad zapewnieniem wysokiego poziomu Forum. Członkami Rady jest 35 wybitnych osobistości świata gospodarki, polityki, nauki i kultury, m.in. Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Danuta Hübner, Jan Krzysztof Bielecki. Pełny skład znajdą Państwo TUTAJ. Organizatorem Europejskiego Forum Nowych Idei w Sopocie jest Konfederacja Lewiatan. Więcej informacji o Forum oraz programie na 2015 rok możecie Państwo odnaleźć na stronie internetowej EFNI.

Więcej

Projekt TRANSFAM, finansowany z tzw. funduszy norweskich, skupiał się na zagadnieniu migracji transnarodowych oraz tworzeniu polskich rodzin w Norwegii. Realizowany był przez CSM w ramach polsko-norweskiego konsorcjum (CSM, Uniwersytet Jagielloński, Agder Research, Nova) i trwał od 1 lipca 2013 roku do 30 czerwca 2016 roku. CSM jest liderem w realizacji dwóch zadań w projekcie: WP1 (zadanie wykonane) polegało na przygotowaniu raportu ze stanu badań na temat kwestii związanych z poakcesyjną emigracją Polaków ze szczególnym uwzględnieniem Norwegii jako kierunku polskiej emigracji. Drugie zadanie CSM - WP6, rozpoczęte w lutym 2015 r., dotyczyło analizy strategii osiedlania się Polaków w Norwegii.

Więcej

Fundacja Konrada Adenauera realizuje projekt, którego celem jest prowadzenie regularnego dialogu pomiędzy Europą a Azją (zwłaszcza wschodnią) oraz usprawnienie współpracy obu kontynentów. Od piętnastu lat co roku przedstawiciele międzynarodowych think tanków i instytutów badawczych spotykają się na przemian w jednym z europejskich lub azjatyckich krajów, aby wymienić idee i doświadczenia dotyczące kwestii o transkontynentalnym znaczeniu. W 2011 roku sesja dialogu odbyła się w Warszawie. Centrum Stosunków Międzynarodowych bierze udział w tym współfinansowanym ze środków UE projekcie. 

Więcej

Biuletyn Niemiecki to wydawany miesięcznie od 2009 r. wspólnie przez Centrum Stosunków Międzynarodowych oraz Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej periodyk elektroniczny, na łamach którego publikowane są co miesiąc analizy dotyczące bieżącej sytuacji politycznej, gospodarczej, społecznej i kulturowej w Niemczech, wraz z kalendarium najnowszych wydarzeń na niemieckiej scenie politycznej oraz wyborem najciekawszych aktualnych statystyk ilustrujących życie społeczno-gospodarcze Niemiec.

Więcej

To projekt realizowany wspólnie z ośrodkiem dialogu i analiz THINKTANK. Jego celem jest zwiększenie wiedzy polskich decydentów o rynkach zagranicznych ze szczególnym uwzględnieniem Afryki, Azji i Ameryki Południowej. W ramach projektu eksperci CSM i THINKTANK uczestniczą w misjach zagranicznych organizowanych przez MSZ, MG, KPRM i Kancelarię Prezydenta, przygotowują opracowania poświęcone wybranym krajom pozaeuropejskim (dossiers, analizy, ekspedycje, komentarze, policy papers) oraz prowadzą mapę wiedzy udostępniającą te informacje menedżeroom i liderom polskich firm i instytucji.

Więcej

Projekt jest realizowany jako kontynuacja działalności Stowarzyszenia India EU Council, które połączyło się z Centrum Stosunków Międzynarodowych pod koniec 2013 roku. Celem projektu jest zwiększanie wiedzy decydentów w Polsce i innych krajach Europy Srodkowo-Wschodniej o subkontynencie indyjskim. Projekt koncentruje się na współpracy w obszarze polityki, edukacji i przedsiębiorczości. Partnerem CSM w Indiach jest agencja India News and Feature Alliance z New Delhi.

Więcej

Polsko-Niemieckie Forum Energetyczne zostało zainicjowane przez Centrum Stosunków Międzynarodowych i jest realizowane we współpracy z niemieckim partnerem Pflüger Internationale Beratung GmbH. Profesor Friedbert Pflüger, były Sekretarz Stanu w pierwszym rządzie kanclerz Merkel, poseł do Bundestagu 1990-2006 oraz wykładowca King’s College w Londynie specjalizuje się w tematyce polityki energetycznej i klimatycznej. Forum jest inicjatywą świata biznesu z udziałem ważnych osobistości polityki i ekspertów. Naszym celem jest stworzenie platformy do dyskusji o tym, jak się zmierzyć z wyzwaniami, przed którymi stoją oba kraje - zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, europejska polityka klimatyczna, czy konieczność rozbudowy infrastruktury energetycznej.

Więcej

EU-Russia Civil Society Forum to stała platforma dla współpracy i koordynowania działań organizacji społeczeństwa obywatelskiego z Rosji i Unii Europejskiej, w celu wzomocnienia więzi społecznych w obszarach rządów prawa, praw człowieka oraz budowania demokracji. Centrum Stosunków Międzynarodowych jest członkiem grupy roboczej "Problemy społeczne i partycypacja obywatelska" w ramach Forum.

Więcej

PARTNERZY